การเปรียบเทียบเศษส่วน

  
การเปรียบเทียบเศษส่วน
บทนิยาม เศษส่วนเป็นจำนวนที่เขียนอยู่ในรูป เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ b ไม่เท่ากับศูนย์ เรียก a ว่า "ตัวเศษ" เรียก b ว่า "ตัวส่วน"

 ต้วอย่าง
      อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนห้า

     อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง

  อ่านว่า ลบเศษสามส่วนสอง
   อ่านว่า ลบเศษสี่ส่วนสาม

 เศษส่วนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

เศษส่วนแท้่  คือ เศษส่วนที่มีค่าสัมบูรณ์ของตัวเศษน้อยกว่าค่าสัมบูรณ์ของตัวส่วน เช่น      , , ,

เศษเกิน คือ เศษส่วนที่มีค่าสัมบูรณ์ของตัวเศษมากกว่าหรือเท่าี่กับค่าสัมบูรณ์ของตัวส่วน  เช่น , , ,

 จำนวนคละ คือ เศษส่วนที่เป็นผลบวกของจำนวนเต็มกับเศษส่วนแท้  เช่น      หรือ   

เศษเกินเขียนให้เป็นจำนวนคละได้โดยการหารตัวเศษด้วนตัวส่วนดังต่อไปนี้   

การเปรียบเทียบเศษส่วน

เศษส่วนที่เท่ากัน
การหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณ
บทนิยาม  กำหนดเศษส่วน โดยที่ ถ้านำจำนวนเต็ม ที่ไม่เท่ากับศูนย์คูณทั้งตัวเศษ และตัวส่วน จะได้เศษส่วนที่เท่ากับ
นั่นคือ  
ตัวอย่าง จงหาเศษส่วนที่เ่ท่ากับ อีกหนึ่งจำนวน
วิธีทำ        ดังนั้น  


การหาเศษส่วนที่เ่ท่ากันโดยการหาร

บทนิยาม กำหนดเศษส่วน โดยที่ ถ้านำจำนวนเต็ม ที่ไม่เท่ากับศูนย์ไปหารทั้งตัวเศษ และตัวส่วนแล้วลงตัว
จะได้เศษส่วนที่เ่ท่ากับ นั่นคือ
  ตัวอย่าง จงหาเศษส่วนทีเท่ากับ อีกหนึ่งจำนวน
  วิธีทำ  
  ดังนั้น =

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
ถ้ากำหนดเศษส่วน และ เมื่อ  a,c เป็นจำนวนเต็มใดๆ และ b เป็นจำนวนเต็มบวก จะได้ว่่า มากกว่า ก็ต่อเมื่อ a มากกว่า c
เช่น                   <
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นลบ และมีตัวส่วนเท่ากัน สามารถใช้หลักการเดียวกันได้
เช่น แสดงวิธีเปรียบเทียบ และ      
เนื่องจาก  
และ   =
แต่   -4 < -3
ดังนั้น  
นั่นคือ  <
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
           การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันควรทำตัวส่วนให้เท่ากันและเป็นจำนวนเต็มบวกก่อน เมื่อตัวส่วนเท่ากันและเป็นจำนวนเต็มบวก
แล้วจำนวนนใดมีตัวเศษมากกว่า แสดงว่าจำนวนนั้นมีค่ามากกว่า
ตัวอย่าง แสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วน ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
พิจารณา
เราทราบว่า
เมื่อเปรียบเทียบ กับ
จะได้  >
นั่นคือ >

    จัดทำโดย
    นางสาวรัตนาภรณ์ เลไธสง โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    Copyright (c) 2006 Ms.Rattanaporn Lathaisong.All rights reserved.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น